ANDHE- ANDHE LUMUT


Ing desa Watermanik ana perayaan lamarane Panji Asmarabangun karo Dewi Sekartaji.Ujug-ujug ana lindu kang gedhe,kabeh wong panik lan bubar dhewe-dhewe.Dewi Sekartaji uga mlayu terus,nganthi ora ngerti daerah ingkang dilewati sehingga mlebu ing tengah alas.Nanging Panji Asmarabangun isih ing kana.Banjur ngerti yen Dewi Sekartaji lunga,Panji gela.Dheweke terus lunga nggoleki Dewi Sekartaji lan ngganti asmane dadi Andhe-Andhe Lumut.Panji akhire tinggal ing omahe Bu Dhadapan.
Sawetara kuwi,amargakeselen Dewi Sekartaji akhire semaput ing alas.banjur wis tangi,Dewi Sekartaji ora ngerti dheweke ana ing ngendi.Dewi Sekartaji mlaku-mlaku lan weruh villa kang apik ing pinggir alas.Dewi Sekartaji lansung marani villa kuwi.

Adegan 1
Dewi Sekartaji       :    “ Kulanuwun.....Permisi.....Spada.....! ”
Dewi Biru              :    “ (mbuka lawang) Kowe sapalan arep ketemu sapa ? ”
Dewi Sekartaji       :    “ Kula Dewi,kula niki kesasar ing mriki.Kula nyuwun ijin kangge tinggal ing mriki lan kula nyuwun dadekaken kula niki adhine sampeyan,please... ”
Dewi Biru              :    “ Whattt? Arep dadi adhiku ? Sorrryy ya,omah iki wis kebak ! ”
Dewi Sekartaji       :    “ Please,kula purun dikengken napa mawon. ”
Dewi Biru              :    “ Plas plis,plas plis,mbok kira aku onde-onde ceplis apa? Lunga wae kana ! ”
Tapi Dewi Skartaji tetep meksa. Akhire ibune Dewi Biru melu metu.

Bu Wati                 :    “ Ana apa tha iki kok ribut-ribut? (ngampiri Dewi Sekartaji) Lho,sapa iki ? yu banget kowe tha,nduk...? ”
Dewi Sekartaji       : “ Bu,kula Dewi,kula niki mboten gadhah griya.Kula nyuwun didadosaken anggota ing keluwarga niki,Please...
Bu Wati                 :    “ Yo wis,kowe mlebu dhisik. Ayo ! ”
Dewi Pink              :    “ Alah,Bu..Ora ana gunane nanggepi dheweke. ”
Dewi Biru              :    “ Iya,,lagian ing kene wis akeh wong wadon,Bu ! ”

Bu Wati meneng lan mikir-mikir.

Bu Wati                 : “ Yo wis,nduk cah ayu.Kowe intuk tinggal ing kene.Tapi kowe kudu ngrewangi gawean ing omah iki ya,nduk? ”
Dewi Sekartaji       :    “ Inggih,Bu.Maturnuwun...Maturnuwun sanget,Bu ! ”
 Bu Wati                :    “ Ya.By the way,jeneng lenkapmu sapa tha nduk? ”
Dewi Sekartaji       :    “ Asmanipun kula Dewi,Bu! ”
Bu Wati                 :    “ Mmm...amarga klambimu kuning-kuning,kowe tak undang Dewi Kuning.Lha nak iki mbakyu-mbakyumu,iki Dewi Biru lan iki Dewi Pink.”
                                    Akhire Dewi Sekartaji tinggal ang omahe Bu Wati la asmane diganti dadi Dewi Kuning,nanging ing kana Dewi Sekartaji kerep dikongkoni Dewi Biru lan Dewi Pink.
Dewi Pink              :    “ Dewi Kuning,Dewi Kuning ! ”
Dewi Kuning         :    “ Dalem, wonten punapa mbak? ”
Dewi Pink              :    “ Kumbahna sandhangan reged iki ing kali,aja ing mesin cuci ! ”
Dewi Biru              :    “ Jupukna banyu kanggo aku adus lan yen wis bar gosokke klambi klambiku nganthi alus,aja nganthi aku weruh yen klambi klambiku pada lecek ya ! ”
Dewi Kuning         :    “ Inggih mbak...! ”
Bu Wati                 :    “ Dewi Kuning, ayo cepet nyapu jogan lan latare kae. ”
Dewi Kuning         :    “ Inggih Bu...! ”

Adegan 2
            Dewi Kuning isih nyapu. Bu Wati banjur teka ngewangi. Sawise kuwi teka penyiar TV nyampeake wara-wara.
Penyiar TV


Bu wati

Dewi Pink
Bu WatiDewi Kuning
Dewi Biru


Bu Wati
Dewi Kuning
:


:

:
::
:


:
:
“Wara-wara, wara-wara… sapa wae wong wadon sing bisa menuhi persyaratan, isa ndaftar dadi garwane Andhe-andhe Lumut sing isih nggoleki pasangane.”
“wah….., iki kabar apik. Anak-anakku! Dewi biru, dewi pink renea kabeh nduk!”
“wonten punapa bu?”
“rungakna nduk, … cah ayu. Lagi wae ana siaran TV. Andhe-andhe lumuten, eh salah, Andhe-andhe lumut kang gagah perkasa lagi nggolek garwa. Iki peluang apik kanggo kowe nduk. Ayo cepet mangkat! Mengko pendaftarane tutup.”
“Bu pripun kaliyan kula?”
“heh, kowe ura usah melu. Ing omah wae karo si Ibu.”
“Iya, lagian ora level! Andhe-andhe lumut ora bakal gelem nerima kowe! You understand???”
“iya nduk … kowe ing omah wae, karo ibu.
“inggih bu”
Banjur kuwi kabeh padha dandan nganti ayu.

Dewi biru
Dewi pink
Bu wati
:
:
:
“Ya wis bu, aku mangkat ndisik.”
“nyuwun pangestu, bu!”
“Yo wis kana cepet mangkat”

Adegan 3
            Kabeh padha mangkat, nangingh meneng-meneng Dewi Kuning ngetutake. Nalika takan kali, Dewi biru, lan Pink padha gumun.

Dewi pink
:
“wah kok ora ana prahu ya?”

Ujug-ujug Yuyu kangkang teka
Dewi pink
Dewi pink


Yuyu Kangkang


Dewi Biru
Yuyu Kangkang
Dewi Pink
:
:


:


:
:
:
“Akh, ana apa tha cah ayu, kowe lagi nggolek apa ing kene?”
“wah beneran ana yuyu kangkang. Yuyu kangkang sing apikan lan ngganteng,, tulung sebrangke dhewe menyang desa Dhadapan. Sebabe arep nemuni Andhe-andhe lumut.”
“oh… arep ing desa Dhadapan. Arep nemuni Andhe-andhe lumuten, ya? Entuk-entuk wae. Asal aku dibayar 1 juta per cah ayu. Piye?”
“wah larang banget. Dhewe ora nduwe dhuwit sakmana akehe.”
“waah… yen ora gelem ya wis! Tak tinggal lunga wae.”
“Eh..eh! Enteni ndisik. Yuyu Kangkang, kowe kan apikkan lan ngganteng, tulung terke ya! Tapi gratis.”

Yuyu KangkangDewi Biru
Yuyu Kangkang
::
:
“Apa? Gratis?? Jaman saiki ora ana sing gratis nduk. Sapeyan aja sakpenakke ngomong kaya ngono.” (Yuyu kangkag mikir) “Apa ngene wae, yen wis tekan kana, aku njaluk disun karo sampeyan kabeh. Piye, gelem ora?”
“Ya gelem wes. Pokokke aku lan adhiku tekan kana.”
“Ya.. ya.. dijamin tekan”

Sawise dewi Biru lan Dewi Pink tekan sebrang Dewi Kuning teka lan ketemu Yuyu Kangkang.

Yuyu KangkangDewi Kuning
Yuyu Kangkang
::
:
“heh cah ayu ! kwe ameh nyebrang tha? Ing kene ora ana perahu. Kabeh perahu wes padha dijikuk amarga banjir. Yen tak sebrangke pye?? Tapi upahe cipika-cipiki, alias cium pipi kanan cium pipi kiri!! Oke! .. hehe ..”
“Nggih Kula setuju”
“Oke…, Oke !”

            Yuyu Kangkang nyedak Dewi Kuning. Nanging saduurnge tekan nggone, Dewi Kuning cepet ngolesi rai lan tangane nganggo kotoran.
Yuyu Kangkang
:
“Duh, mambu apa iki? Duh.. aduh, rupane sampeyan tha sing mambu! Wis lunga kana! Ngelu siarahku.”

Dewi Kuning nerusake anggone lumaku

Adegan 4
A. Lumut
Bu Dhadapan


Asisten


A. Lumut
Asisten
Para Dewi
Bu Dhadapan

Asisten

Dewi Pink
Asisten
Bu Dhadapan


Asisten


Bu Dhadapan

Dewi biru
Asisten

Dewi biru
Asisten

:
:


:


:
:
:
:

:

:
:
:


:


:

:
:

:
:“Bu…, Pripun? Sampun pinten wadon ingang sampun daftar?”
“Aduh… Le, simbok yo ora ngerti, takon wae karo asisten. Aku weis mbayar larang-larang, 1 semester Rp 1.500.000,00, kowk ngei informasi ora isa.”
“Mbok … aja korupsi napa tha. Bayaranku Rp 1.000.000,00 tok, ngomonge Rp 1.500.000,00. Ben sugiiihh ngana. Masalah informasi lamaran… sampai dina iki wis ana 999 peserta, den!”
“wah…sampun khatah nggih…sakniki pripun?”
“nganti detik iki, kita isih ngenteni.”
“kulanuwun…spada…”
“Kana, ten. Jajal delok…isa wae kuwi bocah-bocah wadon ayu sing arep nglamar Andhe-andhe Lumu.”
“ya, mari-mari. Mlebua…Mesti iki ameh nglamar Andhe-andhe Lumut.”
“bener banget, mbak…aku arep ndaftar.”
“intuk…intuk…nangeng ana syarate.syarate opo, mbok?”
“kowe iki piye tha, ten. Wong catetane wis lengkap difotocopy lan dicilikake.. mosok kowe lali.. Pas ujian wingi kan kanggo ngepek, tha?”
“Oh iya, Mbok … aku eling ana ing kantong klambi. Eh, by the way masalah ngepek, kelas sebelah iku Mbok, pernah konangan dosen pak Nur Wachid, kan isin ya mBok, ya..”
“Eh… iku rahasia. Aja kandha-kandha. Wis, waca wae persyaratane.”
“Lho, kok nganggo syarat barang. Kaya ngelamar kerja wae.”
“Heh..! aja cerewet, ya! Yen ora gelem lunga wae kana! Apa njaluk diplester lambene?”
“EH iya..iya! Aku bakal matuhi kabeh persyaratane..”
“Eh.. Kabeh rungakna apik-apik ya! (karo maca kertas) syarat-syarate yaitu:1) kudu ayu lan normal; 2) suarane kudu apik alisa isa nyanyi; 3) kudu melu tes kesehatan, isa mlayu 100 m tanpa napas.
Pye wes jelas syarat-syarate? Saiki giliran peserta pertama Dewi Biru..”

Kabeh peserta maju siji-siji dites Bu Dhadapan. Nalika lagi di tes dewi Kuning teka. Sawise kabeh di tes Dewi Kuning teka lan uga melu ndaftar.

Dewi Kuning
Asisten

:
:
“Kulanuwun .. spada.., permisi.. kula ajeng ndaftar.”
“Mangga.. mangga.. tapi kudu menuhi persyaratane. Ini wacanen ndisik…”

            Asisten nyerahake kertas daftar persyaratanne. Sawise kuwi Dewi Kuning dites karo Bu Dhadapan.
Bu Dhadapan
:
“Aduh mambu apa iki.. Nduk, tilikana sikilmu, paling kowe ngidak telek kucing.., eh yo wes ora papa saiki siapke mentalmu kanggo melu tes!”
           
Sawise kuwi Bu Dhadapan, asisten, lan Andhe-andhe Lumut rapat, nentukake wong wadon sing arep dipilih.

Asisten

Bu Dhadapan


A. Lumut

Bu Dhadapan


A. Lumut

Bu Dhadapan


A. Lumut
:
“Wektune pengumuman.. Sesuai hasil arapat segitiga anatar Bu Dhadapan, Andhe-andhe Lumut lan aku, keputusan rapate yaitu…
Dewi Biru : saka hasil tes, kowe kena anemia.. Lan ketok saka raimu sing pucet.
Dewi Pink : saka hasil tes, lan wis ketok saka awakmu sing gering, kowe kena penyakit cacingan.

Kesimpulane, amarga kabeh ora bisa njaga kasaran lan amarga pipine ana bekas sun yuyu kangkang, dadi kabeh ora ketampa.
Dewi kuning … saka hasil tes kowe bebas penyakit, dadi kowe seng kepilih.”
Nanging iki durung tentu, saiki Bu Dhadapan arep njaluk kepastian Andhe-andhe lumut.

“Le thole si Andhe ande lumut tumuruna ngger, ana putri kang nggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane. Dewi biru iku kang dadi asmane.
“Bu kula mboten purun bu, kula mboten purun nadyan Dewi biru ayu rupane nanging sisane yuyu kangkang.
“Le thole si Andhe ande lumut tumuruna ngger, ana putri kang nggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane. Dewi pink iku kang dadi asmane.
“Bu kula mboten purun bu, kula mboten purun nadyan Dewi pink ayu rupane nanging sisane yuyu kangkang”
“Le thole si Andhe ande lumut tumuruna ngger, ana putri kang nggah-unggahi. Putrine kang ala rupane. Dewi kuning iku kang dadi asmane.
“Bu sibu kula purun sanget, bu sibu kula purun sanget. Nadyan Dewi kuning ala rupane nanging resik atine..”
           
Dewi kuning ngadeg lan disambut karo Andhe-andhe lumut.
A. Lumut
Dewi Kuning
:
:
“Diajeng Dewi Sekartaji.. akhire kowe daktemokke.”
“Inggih, kang mas.”

Akhire Dewi Sekartaji lan Panji Asmarabangun urip bebarengan salawase.

0 komentar:

Posting Komentar